شورای نظارت

شورای نظارتی انجمن این گروه فقط با دعوت نامه از طرف رهبر گروه قابل دسترسی است.

امتیازرهبر گروه پست وب سایت تاریخ عضویت
AdministratorMeis@M 11341 چهار شنبه 7 مرداد 1388, 7:37 am
اعضای گروه پست تاریخ عضویت
Administratoradmin 19   چهار شنبه 7 مرداد 1388, 1:03 pm
شورای نظارتArman_Ajn 456 سه شنبه 13 مرداد 1388, 11:15 am